lunes, 8 de noviembre de 2010

20-N: RECUPEREM LA MEMÒRIA, LLUITEM CONTRA EL FEIXISMEComunicat en valencià:


El dia 20 de Novembre ha sigut des de fa anys un dia de lluita per als moviments socials i l'antifeixisme. En aquesta data històrica València Antifeixista ix al carrer per a denunciar que:

1. Assistim a un procés de revisió de la història recent de l'Estat espanyol, orquestrat pels dos grans partits, el poder judicial, l'Església catòlica i la Corona. El discurs de que la guerra civil va ser una guerra fratricida on els dos bàndols van ser causants del conflicte i on tots dos per igual van cometre injustícies i atrocitats és un discurs hipòcrita, replet de falsedats i molt perillós, la fi última del qual és legitimar el colp d'Estat del 18 de Juliol del 1936 i la dictadura de l'assassí Franco a través de la manipulació històrica i la mentida.

2. En els últims anys s'ha redoblat i aprofundit el procés de feixistització de l'Estat espanyol. Aquest procés es basa en la retallada cada vegada major de drets socials, laborals i polítics mitjançant l'adopció per part de l'Estat de mesures de control social i repressió cada vegada més agressives. En concret són particularment nocives tres eines que l'estat està utilitzant per a la repressió massiva: la Llei d'Estrangeria, una llei racista i xenòfoba que permet la repressió sistemàtica de la població immigrant a la qual s'amuntega en els CIE (Centres d'Internament d'Estrangers), camps de concentració ocults en les nostres ciutats. D'altra banda la Llei Antiterrorista i la Llei de Partits són lleis profundament antidemocràtiques. En l'actualitat aquestes dues lleis s'apliquen contra l'esquerra abertzale a Euskal Herria, creant allà un estat de setge permanent en el qual els drets individuals i col·lectius bàsics són violats diàriament. Tot partit, organització sindical, cultural, juvenil o de qualsevol altre tipus la ideologia del qual es corresponga amb la de l'esquerra abertzale és titllat de terrorista per a després ser il·legalitzada i els seus membres perseguits i empresonats durant dècades. Per descomptat no cal dir que aquest tipus de normatives, encara que s'han creat per a perseguir i reprimir a l'esquerra abertzale, poden ser en qualsevol moment aplicades contra tot tipus de moviment social o polític que l'Estat pretenga destruir.


3. La situació de profunda crisi econòmica que vivim està sent aprofitada per l'Estat espanyol per a reduir els drets laborals dels treballadors, per la patronal perquè aquests mateixos treballadors paguen la crisi que la seua avarícia ha creat, i pel feixisme per a intentar expandir la seua demagògia racista contra la immigració.

València Antifeixista declarem que no anem a permetre que es manipule la història. El 18 de Juliol va ser un colp d'Estat d'un grapat de militars contra un govern legítim. En un costat de la barricada hi havia criminals insurrectes i d'un altre milions de treballadors de diferents ideologies i aspiracions que van unir les seues armes contra el feixisme. Uns són beatificats i en canvi milers dels altres segueixen perduts en les cunetes. El feixisme és l'únic responsable de la guerra civil i la dictadura, i per tant de tots els morts.

D'altra banda considerem que l'única forma de conquerir els nostres drets socials i polítics, així com els de la dona, laborals, nacionals, etc. per aturar la retallada de llibertats a la que assistim, necessàriament passa per la lluita. Lluita contra l'explotació, la manipulació mediàtica, el racisme, la xenofòbia, el patriarcat i la repressió, en definitiva, la lluita contra el feixisme i el capitalisme; que són dues cares de la mateixa moneda.


VALÈNCIA ANTIFEIXISTA.

Comunicado en castellano:

El día 20 de Noviembre ha sido desde hace años un día de lucha para los movimientos sociales y el antifascismo. En esta fecha histórica València Antifeixista sale a la calle para denunciar que:

1. Asistimos a un proceso de revisión de la historia reciente del Estado español, orquestado por los dos grandes partidos, el poder judicial y la Iglesia católica. El discurso de que la guerra civil fue una guerra fratricida donde los dos bandos fueron causantes del conflicto y donde los dos por igual cometieron injusticias y atrocidades es un discurso hipócrita, repleto de falsedades y muy peligroso, el fin último del cual es legitimar el golpe de estado del 18 de Julio del 1936 y la dictadura del asesino Franco a través de la manipulación histórica y la mentira.

2. En los últimos años se ha redoblado y profundizado el proceso de fascistización del Estado español. Este proceso se basa en el recorte cada vez mayor de derechos sociales, laborales y políticos mediante la adopción por parte del estado de medidas de control social y represión cada vez más agresivas. En concreto son particularmente nocivas tres herramientas que el estado está utilizando para la represión masiva: la Ley de Extranjería, una ley racista y xenófoba que permite la represión sistemática de la población inmigrante a la cual se amontona en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), campos de concentración ocultos en nuestras ciudades. Por otro lado la Ley Antiterrorista y la Ley de Partidos, son leyes profundamente antidemocráticas. En la actualidad estas dos leyes se aplican contra la izquierda abertzale en Euskal Herria, creando allí un estado de asedio permanente en el cual los derechos individuales y colectivos básicos son violados diariamente. Todo partido, organización sindical, cultural, juvenil o de cualquiera otro tipo la ideología del cual se corresponda con la de la izquierda abertzale es tildado de terrorista para después ser ilegalizado y sus miembros perseguidos y encarcelados durante décadas. Por supuesto no hace falta decir que este tipo de normativas, aunque se han creado para perseguir y reprimir a la izquierda abertzale, pueden ser en cualquier momento aplicadas contra todo tipo de movimiento social o político que el Estado pretenda destruir.

3. La situación de profunda crisis económica que vivimos está siendo aprovechada por el Estado español para reducir los derechos laborales de los trabajadores, por la patronal porque estos mismos trabajadores pagan la crisis que su avaricia ha creado, y por el fascismo para intentar expandir su demagogia racista contra la inmigración.

València Antifeixista declara que no vamos a permitir que se manipule la historia. El 18 de Julio fue un golpe de estado de un puñado de militares contra un gobierno legítimo. En un lado de la barricada había criminales insurrectos y de otro millones de trabajadores de diferentes ideologías y aspiraciones que unieron sus armas contra el fascismo. Unos son beatificados y en cambio miles de los otros siguen perdidos en las cunetas. El fascismo es el único responsable de la guerra civil y la dictadura, y por lo tanto de todos los muertos. 

Por otro lado consideramos que la única forma de conquistar nuestros derechos sociales y políticos, así como los de la mujer, laborales, nacionales, etc. para parar el recorte de libertades al que asistimos, necesariamente pasa por la lucha. Lucha contra la explotación, la manipulación mediática, el racismo, la xenofobia, el patriarcado y la represión, en definitiva, la lucha contra el fascismo y el capitalismo, que son dos caras de la misma moneda.

VALÈNCIA ANTIFEIXISTA.


No hay comentarios:

Publicar un comentario